Platonic | Nghĩa của từ platonic trong tiếng Anh

/pləˈtɑːnɪk/

  • Tính từ
  • của Pla-ton, thuộc Pla-ton
  • lý tưởng thuần khiết
    1. platonic love: tình yêu lý tưởng thuần khiết (đối lại với nhục dục)
  • (thông tục) lý thuyết, không thiết thực, suông

Những từ liên quan với PLATONIC

spiritual
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày