pleasure

/ˈplɛʒɚ/

 • Danh Từ
 • niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị, điều vui thú, điều khoái trá
  1. a day of pleasure: một ngày vui thú
  2. it's a pleasure to...: thật là thú vị được...
  3. to take pleasure in...: thích thú với...
  4. with pleasure: xin vui lòng, rất hân hạnh
 • khoái lạc, hoan lạc; sự ăn chơi truỵ lạc
  1. a life given up to pleasure: cuộc sống ăn chơi truỵ lạc
  2. a man of pleasure: một người ưa khoái lạc, một người ăn chơi truỵ lạc
 • ý muốn, ý thích
  1. what's your pleasure, sir?: (thương nghiệp) thưa ông muốn mua gì ạ?, thưa ông cần gì ạ?
  2. I shall not consult his pleasure: tôi sẽ không hỏi ý muốn của hắn ta
  3. at pleasure: tuỳ ý, tuỳ ý muốn, tuỳ ý thích
  4. at someone's pleasure: tuỳ ý muốn của ai
  5. that can be postponed during our pleasure: việc đó có thể để chậm lâu chừng nào tuỳ theo ý muốn của chúng ta
 • Động từ
 • làm vui lòng, làm vui thích, làm vừa ý (ai)
 • (+ in) thích thú với, vui thích với, thú vị với
  1. to pleasure in something: thích thú với cái gì
  2. to pleasure in doing something: thích thú làm cái gì