plough

 • Danh Từ
 • cái cày
 • đất đã cày
  1. 100 hectares of plough: 100 hecta đất đã cày
 • (điện học) cần (tàu điện...)
 • (the plough) (thiên văn học) chòm sao Đại hùng
 • (từ lóng) sự đánh trượt, sự đánh hỏng (học sinh thi); sự trượt, sự hỏng (thi)
 • to put one's hand to the plough
  1. bắt tay vào việc
 • Động từ
 • cày (một thửa ruộng, một luống cày)
 • xới (một đường)
 • rẽ (sóng) (tàu...)
 • chau, cau (mày)
  1. to plough one's brows: chau mày
 • (từ lóng) đánh trượt, đánh hỏng (học sinh thi)
  1. to be ploughed; to get ploughed: bị đánh trượt
 • đi khó nhọc, lặn lội
  1. to plough one's way through the mud: lặn lội qua bâi đất bùn
 • cày
 • ((thường) + on) rẽ sóng đi
  1. the ship ploughs: con tàu rẽ sóng đi
 • ((thường) + through) lặn lội, cày (nghĩa bóng)
  1. to plough through the mud: lặn lội qua bãi bùn
  2. to plough through a book: cày một quyển sách
 • to plough back
  1. cày lấp (cỏ để bón đất)
 • (nghĩa bóng) tái đầu tư (lợi nhuận vào một ngành kinh doanh)
 • to plough down
  1. cày vùi (rễ, cỏ dại)
 • to plough out (up)
  1. cày bật (rễ, cỏ dại)
 • to plough a lonely furrow
  1. (nghĩa bóng) làm đơn độc một mình
 • to plough the sand(s)
  1. lấy gậy đập nước, phi công dã tràng xe cát

Những từ liên quan với PLOUGH

dig, prepare, dress, sow, hoe, mulch, grow, farm, plow