plymouth rock

/ˈplɪməθ/

Những từ liên quan với PLYMOUTH ROCK