Pointless | Nghĩa của từ pointless trong tiếng Anh

/ˈpoɪntləs/

  • Tính từ
  • cùn, không nhọn
  • không ý vị, vô nghĩa, lạc lõng (câu chuyện)
  • không được điểm nào
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày