Polygon | Nghĩa của từ polygon trong tiếng Anh

/ˈpɑːliˌgɑːn/

  • Danh Từ
  • (toán học) hình nhiều cạnh, đa giác
  • polygon of forces
    1. đa giác lực

Những từ liên quan với POLYGON

hexagon, parallelogram, form, quadrangle
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày