polygon

/ˈpɑːliˌgɑːn/

  • Danh Từ
  • (toán học) hình nhiều cạnh, đa giác
  • polygon of forces
    1. đa giác lực

Những từ liên quan với POLYGON

hexagon, parallelogram, form, quadrangle