Poppy | Nghĩa của từ poppy trong tiếng Anh

/ˈpɑːpi/

  • Danh Từ
  • (thực vật học) cây thuốc phiện

Những từ liên quan với POPPY

codeine, opiate, soporific, hypnotic
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày