prayer

/ˈpreɚ/

 • Danh Từ
 • kinh cầu nguyện, sự cầu kinh, sự cầu nguyện
  1. to say one's prayers: cầu kinh, đọc kinh
  2. to kneel down in prayer: quỳ xuống cầu kinh
 • ((thường) số nhiều) lễ cầu kinh, lễ cầu nguyện
  1. morning prayers: lễ cầu kinh buổi sáng
  2. evening prayers: lễ cầu kinh buổi chiều
 • lời khẩn cầu, lời cầu xin; điều khẩn cầu, điều cầu xin
 • người cầu kinh, người cầu nguyện; người khẩn cầu, người cầu xin