Prefect | Nghĩa của từ prefect trong tiếng Anh

/ˈpriːˌfɛkt/

  • Danh Từ
  • quận trưởng
  • trưởng lớp (ở trường học Anh)
  • (từ cổ,nghĩa cổ) (La mã) thái th

Những từ liên quan với PREFECT

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày