Prehistoric | Nghĩa của từ prehistoric trong tiếng Anh

/ˌpriːhɪˈstorɪk/

  • Tính từ
  • (thuộc) tiền s

Những từ liên quan với PREHISTORIC

archaic, primitive, primordial, antediluvian, earliest, olden
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày