Preternatural | Nghĩa của từ preternatural trong tiếng Anh

/ˌpriːtɚˈnætʃərəl/

  • Tính từ
  • siêu nhân, phi phàm
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày