Prophetic | Nghĩa của từ prophetic trong tiếng Anh

/prəˈfɛtɪk/

  • Tính từ
  • tiên tri, đoán trước, nói trước
  • (thuộc) nhà tiên tri

Những từ liên quan với PROPHETIC

predictive
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày