Proton | Nghĩa của từ proton trong tiếng Anh

/ˈproʊˌtɑːn/

  • Danh Từ
  • (vật lý) Proton

Những từ liên quan với PROTON

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày