prune

/ˈpruːn/

 • Động từ
 • sửa, tỉa bớt, xén bớt
  1. to prune down a tree: sửa cây, tỉa cây
  2. to prune off (away) branches: xén cành, tỉa cành, chặt bớt cành
 • (nghĩa bóng) cắt bớt, xén bớt, lược bớt (những phần thừa...)
 • Danh Từ
 • mận khô
 • màu mận chín, màu đỏ tím
 • prumes and prism
  1. cách nói nhỏ nhẻ õng ẹo

Những từ liên quan với PRUNE

clip, gut, exclude, lop, eliminate, shave, skive, shear, shorten