psalmist

/ˈsɑːmɪst/

  • Danh Từ
  • người soạn thánh ca, người soạn thánh thi

Những từ liên quan với PSALMIST