Publicist | Nghĩa của từ publicist trong tiếng Anh

/ˈpʌbləsɪst/

  • Danh Từ
  • nhà nghiên cứu về luật pháp quốc tế, chuyên gia về luật pháp quốc tế
  • nhà báo
  • người làm quảng cáo, người rao hàng

Những từ liên quan với PUBLICIST

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày