Pullback | Nghĩa của từ pullback trong tiếng Anh

/ˈpʊlˌbæk/

Những từ liên quan với PULLBACK

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày