Pyrotechnics | Nghĩa của từ pyrotechnics trong tiếng Anh

/ˌpaɪrəˈtɛknɪks/

  • Danh Từ
  • thuật làm pháo hoa; sự bắn pháo hoa
  • (nghĩa bóng) sự sắc sảo; sự tỏ ra trội (trong cách ăn nói, của trí tuệ...)

Những từ liên quan với PYROTECHNICS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày