raven

/ˈreɪvən/

 • Danh Từ
 • (động vật học) con quạ
 • Tính từ
 • đen như qụa, đen nhánh
  1. raven hair: tóc đen nhánh
 • Động từ
 • cắn xé (mồi); ăn ngấu nghiến, ăn phàm
 • cướp, giật
 • (+ after) tìm kiếm (mồi)
  1. to raven after prey: đi kiếm mồi
 • (+ for) thèm khát, thèm thuồng
  1. to raven for something: thèm khát cái gì

Những từ liên quan với RAVEN

jetty, onyx, midnight, ebony, slate, prize, sable, obsidian, black, charcoal, coal, booty