Redskin | Nghĩa của từ redskin trong tiếng Anh

/ˈrɛdˌskɪn/

  • Danh Từ
  • người da đỏ

Những từ liên quan với REDSKIN

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày