Regularly | Nghĩa của từ regularly trong tiếng Anh

/ˈrɛgjəlɚli/

  • Trạng Từ
  • đều đều, đều đặn, thường xuyên
  • theo quy tắc, có quy củ
  • (thông tục) hoàn toàn, thật s

Những từ liên quan với REGULARLY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày