remunerative

/rɪˈmjuːnərətɪv/

  • Tính từ
  • để thưởng, để trả công, để đền đáp
  • được trả hậu, có lợi

Những từ liên quan với REMUNERATIVE

beneficial