Remunerative | Nghĩa của từ remunerative trong tiếng Anh

/rɪˈmjuːnərətɪv/

  • Tính từ
  • để thưởng, để trả công, để đền đáp
  • được trả hậu, có lợi

Những từ liên quan với REMUNERATIVE

beneficial
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày