Renal | Nghĩa của từ renal trong tiếng Anh

/ˈriːnl̟/

  • Tính từ
  • (giải phẫu) (thuộc) thận

Những từ liên quan với RENAL

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày