Reservist | Nghĩa của từ reservist trong tiếng Anh

/rɪˈzɚvɪst/

  • Danh Từ
  • lính dự bị
  • (thể dục,thể thao) đấu thủ dự bị

Những từ liên quan với RESERVIST

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày