Restaurant | Nghĩa của từ restaurant trong tiếng Anh

/ˈrɛstəˌrɑːnt/

  • Danh Từ
  • quán ăn, tiệm ăn

Những từ liên quan với RESTAURANT

cafeteria, outlet, diner, canteen, inn, joint, bar, dive, lunchroom, hideaway
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày