review

/rɪˈvjuː/

 • Danh Từ
 • (pháp lý) sự xem lại, sự xét lại (một bản án)
  1. court of review: toà phá án
 • (quân sự) cuộc duyệt binh, cuộc thao diễn
  1. in review order: mặc trang phục duyệt binh
 • sự xem xét lại, sự duyệt binh lại; sự hồi tưởng (những việc đã qua)
  1. to pass one's life in review: nghĩ đến từng việc đã qua trong đời mình
 • sự phê bình, bài phê bình (một cuốn sách...)
  1. to write reviews for a magazine: viết bài phê bình cho một tạp chí
 • tạp chí
 • Động từ
 • (pháp lý) xem lại, xét lại (một bản án)
 • (quân sự) duyệt (binh)
 • xem xét lại, duyệt binh lại; hồi tưởng (những việc đã qua)
  1. to review the past: hồi tưởng quá khứ
 • phê bình (một cuốn sách...)
 • viết bài phê bình (văn học)