Revise | Nghĩa của từ revise trong tiếng Anh

/rɪˈvaɪz/

  • Động từ
  • đọc lại, xem lại, duyệt lại, xét lại
  • sửa (bản in thử); sửa đổi (đạo luật...)
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày