Revulsion | Nghĩa của từ revulsion trong tiếng Anh

/rɪˈvʌlʃən/

  • Danh Từ
  • sự thay đổi đột ngột (ý kiến, tính nết...)
  • (y học) sự gây chuyển bệnh, sự lùa bệnh
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự rút ra; sự bị rút ra (vốn...)
    1. the revulsion of capital: sự rút vốn ra

Những từ liên quan với REVULSION

horror, distaste, abomination, aversion, loathing
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày