ridge

/ˈrɪʤ/

 • Danh Từ
 • chóp, chỏm, ngọn, đỉnh (núi); nóc (nhà); sống (mũi)
 • dây (đồi, gò)
 • lằn gợn (trên cát)
 • luống (đất)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền
 • Động từ
 • vun (đất) thành luống
 • trồng (cây) thành luống
 • làm có lằn gợn (trên cát)
 • thành luống nhấp nhô
 • nổi sóng nhấp nhô (biển); gợn lên

Những từ liên quan với RIDGE

elevation, rib, crinkle, range, rim, spine, ruck, backbone, fold, crease, parapet