Roadhouse | Nghĩa của từ roadhouse trong tiếng Anh

/ˈroʊdˌhaʊs/

Những từ liên quan với ROADHOUSE

saloon, hostel, chalet, shelter, restaurant, club, inn, resort, dormitory, lodge, cottage, shack, bar, hut, cabin
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày