roadrunner

/ˈroʊdˌrʌnɚ/

  • Danh Từ
  • gà lôi đuôi dài (loại chim cu ở Mêhicô và miền Nam Hoa Kỳ)

Những từ liên quan với ROADRUNNER