roughage

/ˈrʌfɪʤ/

  • Danh Từ
  • thức ăn thô (cho vật nuôi)
  • chất xơ (không tiêu hoá được, chỉ có tác dụng cơ học đối với ruột)

Những từ liên quan với ROUGHAGE