Rubberneck | Nghĩa của từ rubberneck trong tiếng Anh

/ˈrʌbɚˌnɛk/

  • Danh Từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người tò mò, người du lịch tò mò

Những từ liên quan với RUBBERNECK

ogle, goggle, focus, look, gawk, gaze
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày