Rubicon | Nghĩa của từ rubicon trong tiếng Anh

/ˈruːbɪˌkɑːn/

  • Danh Từ
  • giới hạn khi đã vượt qua thì coi như là quyết định không lùi lại được nữa; bước quyết định
    1. to pass (cross) the rubicon: một liều ba bảy cũng liều; đã quyết định rồi

Những từ liên quan với RUBICON

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày