rubicon

/ˈruːbɪˌkɑːn/

  • Danh Từ
  • giới hạn khi đã vượt qua thì coi như là quyết định không lùi lại được nữa; bước quyết định
    1. to pass (cross) the rubicon: một liều ba bảy cũng liều; đã quyết định rồi

Những từ liên quan với RUBICON