rumbling

/ˈrʌmbəlɪŋ/

  • Danh Từ
  • sự quay mài
  • (thán từ, số nhiều) tình trạng bất bình chung của dân chúng nhưng không nói ra

Những từ liên quan với RUMBLING