same

/ˈseɪm/

 • Tính từ
 • đều đều, đơn điệu
  1. their jokes are a little same: những câu nói đùa của chúng vẫn cứ đơn điệu như thế
 • ((thường) + the) giống nhau, như nhau, không thay đổi, cùng một, cũng như vậy, cũng như thế
  1. to say the same thing twice over: nói đi nói lại một điệu như nhau
  2. to travel in the same direction: đi về cùng một hướng
  3. he is the same age as I: anh ấy cùng tuổi với tôi
  4. at the same time: cùng một lúc
  5. he gave the same answer as before: anh ta vẫn giả lời như trước
 • Danh Từ
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) lại người ấy, cũng vẫn người ấy
  1. to the same: lại gửi người ấy
  2. from the same: cũng lại do người ấy gửi (tặng...)
 • cùng một điều ấy, cùng một vật ấy, vật như thế, điều như thế, việc như thế
  1. we would do the same again: chúng ta sẽ lại làm việc như thế nữa
  2. more of the same: cứ cho thêm cùng một thứ như vậy, cứ cho uống thêm cùng một thứ thuốc...
 • (từ cổ,nghĩa cổ), (thương nghiệp); (pháp lý); luộc koảy pốc điều đã nói trên, người đã nói trên; vật đó; điều đó, người đó
 • Trạng Từ
 • cũng như thế, vẫn như thế, cũng như
  1. I think the same of him: tôi cũng nghĩ về anh ta như thế
  2. just the same: vẫn y như thế, vẫn y như thường
 • all the same
  1. (xem) all