Schnapps | Nghĩa của từ schnapps trong tiếng Anh

/ˈʃnæps/

  • Danh Từ
  • rượu sơnap

Những từ liên quan với SCHNAPPS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày