scramble

/ˈskræmbəl/

 • Danh Từ
 • sự bò, sự toài, sự trườn (trên miếng đất mấp mô)
 • cuộc thi mô tô, cuộc thử mô tô (trên bãi đất mấp mô)
 • sự tranh cướp, sự tranh giành ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  1. the scramble for office: sự tranh giành chức vị
 • Động từ
 • bò, toài, trườn (trên đất mấp mô)
 • tranh cướp, tranh giành ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  1. to scramble for a living: tranh giành để kiếm sống
 • (hàng không) cất cánh
 • tung ném (tiền để trẻ con tranh nhau)
 • bác (trứng)
 • đổi tần số (ở rađiô...) để không ai nghe trộm được
 • (kỹ thuật) chất đống lộn bậy; trộn hỗn độn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ((thường) + up) thu nhặt linh tinh, thu thập không có phương pháp

Những từ liên quan với SCRAMBLE

competition, litter, climb, clutter, push, struggle, melee, shuffle, clamber, scurry, crawl, muddle, contend, jostle