scud

/ˈskʌd/

  • Danh Từ
  • sự chạy thẳng, sự bay thẳng
  • máy bay
  • Động từ
  • chạy thẳng, bay thẳng; lướt
  • (hàng hải) chạy theo chiều gió

Những từ liên quan với SCUD

gust, dart