see you tomorrow

 • See you tomorrow
 • Gặp bạn ngày mai
 • See you later
 • Gặp bạn sau
 • See you tonight
 • Gặp bạn tối nay
 • You see
 • Anh thấy đó
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ
 • Long time no see
 • Lâu quá không gặp
 • I can’t see because of the person in front of me
 • Tôi không nhìn thấy gì cả vì người ngồi trước chắn hết rồi
 • Let me see.
 • Để tôi xem đã / Để tôi suy nghĩ đã
 • Are you working Tomorrow?
 • Ngày mai bạn có làm việc không?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • I am so happy to have you as the guide of Da Lat our tour tomorrow
 • Tôi rất vui vì ngày mai cô làm hướng dẫn cho đoàn chúng tôi tới Đà Lạt.
 • Do you know the wether forecast for tomorrow?
 • Bạn có biết dự báo thời tiết cho ngày mai?
 • Do you thinh it will be fine tomorrow?
 • Bạn có nghĩ thời tiết ngày mai sẽ đẹp không?
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • I'm leaving Tomorrow
 • Ngày mai tôi sẽ đi
 • Is it suppose to rain tomorrow?
 • Ngày mai trời có thể mưa không?
 • It's suppose to rain tomorrow
 • Trời có thể mưa ngày mai
 • John is going on vacation tomorrow
 • Ngày mai John sẽ đi nghỉ mát

Những từ liên quan với SEE YOU TOMORROW