self–congratulation

/ˌsɛlfkənˌgrætʃəˈleɪʃən/

Những từ liên quan với SELF–CONGRATULATION