Self–congratulation | Nghĩa của từ self–congratulation trong tiếng Anh

/ˌsɛlfkənˌgrætʃəˈleɪʃən/

Những từ liên quan với SELF–CONGRATULATION

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày