Semibreve | Nghĩa của từ semibreve trong tiếng Anh

/ˈsɛmiˌbriːv/

  • Danh Từ
  • nốt tròn (nốt nhạc viết dài nhất được dùng phổ biến, độ dài bằng hai nốt trắng)

Những từ liên quan với SEMIBREVE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày