Semidetached | Nghĩa của từ semidetached trong tiếng Anh

/ˌsɛmidɪˈtætʃt/

Những từ liên quan với SEMIDETACHED

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày