separates

/ˈsɛpərəts/

 • Tính từ
 • riêng rẽ, rời, không dính với nhau
  1. the two questions are essentially separate: về căn bản, hai vấn đề đó không dính với nhau
  2. separate estate: của riêng (của đàn bà có chồng)
  3. separate maintenance: tiền cấp cho vợ (sau khi đã thoả thuận không ở với nhau nữa)
 • Danh Từ
 • vặt rời
 • bản in rời (bài trích ở báo...)
 • quần lẻ, áo lẻ (của đàn bà)
 • Động từ
 • làm rời ra, phân ra, chia ra
  1. to separate something into parts: chia vật gì ra làm nhiều phần
 • tách ra, gạn ra...
  1. to separate the milk: gạn kem ở sữa ra
 • phân đôi, chia đôi
  1. this range of mountain separates the two countries: dãy núi này chia đôi hai nước
 • chia tay, rời
  1. to separate from somebody: chia tay ai
 • phân tán, đi mỗi người một ngả

Những từ liên quan với SEPARATES

part, divorce, break, leave, dissect, intersect, insulate, split, estrange, divide, distribute, cleave, disentangle, disconnect