sexual

/ˈsɛkʃəwəl/

 • Tính từ
 • (thuộc) giới tính; sinh dục
  1. sexual organs: cơ quan sinh dục
  2. sexual intercourse (commerce): sự giao hợp, sự giao cấu
  3. sexual indulgence: sự say đắm nhục dục
  4. sexual appetite: tình dục
 • (thực vật học) dựa trên giới tính (cách phân loại)

Những từ liên quan với SEXUAL

intimate, erotic, passionate, bestial, genitive, carnal, reproductive, sensual