sharpen

/ˈʃɑɚpən/

 • Động từ
 • mài, vót cho nhọn
  1. to sharpen a pencil: vót bút chì
 • mài sắc
  1. to sharpen vigilance: mài sắc tinh thần cảnh giác
  2. to sharpen one's judgment: mài sắc óc phán đoán
 • làm tăng thêm, làm trầm trọng thêm, làm sâu sắc thêm
  1. to sharpen a contradiction: thêm mâu thuẫn
 • (âm nhạc) đánh dấu thăng

Những từ liên quan với SHARPEN

dress, sharp, stroke, grind, hone