shopkeeper

/ˈʃɑːpˌkiːpɚ/

  • Danh Từ
  • người chủ hiệu
  • nation of shopkeepers
    1. nhân dân Anh, nước Anh

Những từ liên quan với SHOPKEEPER

storekeeper, retailer, seller, businessperson