Shore | Nghĩa của từ shore trong tiếng Anh

/ˈʃoɚ/

  • Danh Từ
  • bờ (biển, hồ lớn), bờ biển
  • (pháp lý) phần đất giữa hai nước triều
  • cột (chống tường, cây...) trụ
  • Động từ
  • chống, đỡ
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày