Shrimp | Nghĩa của từ shrimp trong tiếng Anh

/ˈʃrɪmp/

  • Danh Từ
  • (động vật học) con tôm
  • (thông tục) người thấp bé, người lùn
  • Động từ
  • bắt tôm, câu tôm
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày