sieve

/ˈsɪv/

  • Danh Từ
  • cái giần, cái sàng, cái rây
  • người hay ba hoa; người hay hở chuyện
  • Động từ
  • giần, sàng, rây

Những từ liên quan với SIEVE

basket